Hội Đồng Quản Trị

Hội đồng Quản trị trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội

  1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông TS. Nguyễn Hồng Hải

2. Thư ký Hội đồng quản trị

Ông ThS. Nguyễn Văn Thuyên

3. Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Hiển